Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, η εταιρία Cube Pharma & Nutrition Ι.Κ.Ε (εφεξής η «Εταιρία» ή «εμείς» ή «μας»), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, (οδός Mενάνδρου 54, Τ.Κ. 10431), ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», σας ενημερώνει για τους όρους με τους οποίους συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί, και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας μέσω του συγκεκριμένου ιστότοπου.

Σημειώνεται δε, ότι η παρούσα Πολιτική είναι σύμφωνη με τους όρους που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679), τον Ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α’137/29-08-2019) και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία .

  1. Ποια προσωπικά δεδομένα θα υποστούν επεξεργασία;

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, τα οποία είναι κατάλληλα και αναγκαία για τον σκοπό που προορίζονται. Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν τα στοιχεία που μας παρέχετε είτε μέσω της υποβολής της φόρμα επικοινωνίας, είτε μέσω αποστολής μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας, είτε μέσω τηλεφώνου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου. Ενδεικτικά, μπορούν να περιλαμβάνουν το όνομα, το επώνυμο , το email, το τηλέφωνό σας καθώς και κάθε άλλο προσωπικό δεδομένο, απλό ή ειδικών κατηγοριών, που ενδεχομένως συμπεριλάβετε στο κείμενο του μηνύματός σας.

  1. Για ποιο σκοπό;

Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας από την Cube Pharma & Nutrition Ι.Κ.Ε με σκοπό:

Α) την επικοινωνία μαζί σας ώστε να απαντήσουμε στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε,

Β) την εν γένει παροχή των υπηρεσιών μας.

  1. Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας τους;

Ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπό, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, είτε :

Α) Βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, την οποία δίνετε, αν το επιθυμείτε, κατά την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας, είτε

Β) Είναι αναγκαία στο πλαίσιο υπάρχουσας σύμβασης ή πρόθεσης σύναψης σύμβασης με την Εταιρεία μας, είτε

Γ) Είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση της Εταιρίας μας με τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τον νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία.), είτε

Δ)Είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρείας μας, τα οποία δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τα δικαιώματα, την ελευθερία ή τα συμφέροντά σας.

  1. Πόσο θα τηρηθούν τα δεδομένα;

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Συγκεκριμένα, προβλέπεται τήρηση για χρονικό διάστημα έως 1 έτος από την παραλαβή του αιτήματός σας, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων όπου απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ένεκα νομικών ή κανονιστικών υποχρεώσεων και ειδικότερων προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία προθεσμιών.

Μετά το πέρας της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως με τον ενδεδειγμένο ασφαλή τρόπο.

  1. Ποιοι θα είναι οι αποδέκτες τους;

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα καταστούν διαθέσιμα στο απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρίας μας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και στις συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίες επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

Σε κάθε περίπτωση, ενδέχεται προσωπικά δεδομένα να διαβιβαστούν σε δημόσιες αρχές, εποπτικές αρχές, καθώς και σε οποιαδήποτε δημόσια, διοικητική, εποπτική, δικαστική ή άλλη Αρχή και/ή Υπηρεσία, κατά την άσκηση των νόμιμων καθηκόντων της Εταιρείας μας.

  1. Θα υπάρξουν διαβιβάσεις τους σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς;

Διαβιβάσεις των δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθούν.

  1. Θα είναι ασφαλή τα δεδομένα μου;

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία τους από κάθε μορφή τυχαίας ή αθέμιτης επεξεργασίας. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

  1. Ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Τα δικαιώματά σας είναι τα εξής:

α) Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας τα οποία διατηρούμε και επιβεβαίωση σε σχέση με το αν τυγχάνουν επεξεργασίας καθώς και να ενημερωθείτε με ποιο τρόπο τα επεξεργαζόμαστε.

β) Δικαίωμα διόρθωσης. Διαθέτετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών, τη συμπλήρωση ελλιπών, την τροποποίηση ή την επικαιροποίηση των προσωπικών δεδομένων σας.

γ) Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»). Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την πλήρη ή μερική διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, είτε επειδή αυτά δεν είναι πια απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, είτε επειδή ανακαλείτε την συγκατάθεσή σας, είτε επειδή τα δεδομένα συλλέχθηκαν για σκοπό που κρίνεται παράνομος.

δ) Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

ε) Δικαίωμα εναντίωσης. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία τους αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας.

στ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν είτε αμφισβητείται η ακρίβεια τους, είτε η επεξεργασία τους είναι παράνομη, είτε δε συντρέχει πλέον ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται νόμιμος λόγος για τη διατήρηση τους.

ζ) Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην ανωτέρω Αρχή (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr).

η) Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε, ανά πάσα στιγμή, με μελλοντική ισχύ και χωρίς συνέπειες υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@cube-pharmaceuticals.gr

  1. Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων μου;

Για οποιαδήποτε σχετική απορία καθώς και για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@cube-pharmaceuticals.gr.

Εμείς θα σας απαντήσουμε χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας. Στην περίπτωση, όμως, το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα παραλαβής αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε οριστικά.

Σημείωση: Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική όταν κρίνεται σκόπιμο ή αναγκαίο. Ως εκ τούτου, σας ενθαρρύνουμε να τη συμβουλεύεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα, για τυχόν αλλαγές. Η τελευταία έκδοση της παρούσας Πολιτικής είναι πάντοτε αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.capricare.gr.